EsettanulmanyokAjanlatokReferenciak


1. Az adatkezelés jogalapja

A jelen honlap közreműködésével szolgáltatott adatok kezelésének jogalapja a személyes adatok védelmérĹ‘l és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (a továbbiakban: adatvédelmi törvény) 3.§ (1) bekezdésének a) pontja, azaz az adatkezeléssel érintett hozzájárulása, tehát az adatszolgáltatás önkéntes.

2. Az adatkezelĹ‘ neve, elérhetĹ‘sége

Cégnév: Fotografika.hu Bt.
Cégjegyzékszám:
Székhely: 1211 Budapest, Petz Ferenc u. 10..
Telefon: +36 (30) 7478239
E-mail: iroda@fotografika.hu

3. Az adatkezeléssel érintettek köre

Azon természtes személyek, jogi személyek, vagy jogi személyiséggel nem rendelkezĹ‘ szervezetek érintettek, akik vagy amelyek jelen honlapon regisztrálnak vagy a hírlevélre feliratkoznak.

4. A kezelt adatok köre

Regisztráció esetén: Név, e-mail cím, Telefonszám, Lakcím.
Hírlevélre való feliratkozás esetén: Név, e-mail cím.

5. Az adatkezelés célja

Az adatkezelés célja az adatkezelĹ‘ és az adatkezeléssel érintett közötti ügyfélkapcsolat egyszerűsítése, a felek között ennek során létrejött kapcsolat hitelességének biztosítása.

6. Az adatkezelés ideje

Az adatkezelés addig tart, amíg az adatkezeléssel érintett az adatok törlését az adatkezelĹ‘tĹ‘l nem kéri.
Ezekben az esetekben az adatkezelĹ‘ 3 munkanapon belül az adatkezeléssel érintett adatait a nyilvántartásból törölni köteles.

7. Az adatkezelés módja

Az adatkezeléssel érintett által megadott adatokat az adatkezelĹ‘ harmadik személy részére nem továbbítja, azokat kizárólag az adatkezelĹ‘ ismerheti meg.
Ezen korlátozás nem vonatkozik a törvény által megengedett, vagy kötelezĹ‘vé tett adattovábbításra.

8. Az adatkezeléssel érintett jogai

Az adatkezeléssel érintett:
a) tájékoztatást kérhet személyes adatai kezelésérĹ‘l,
b) kérheti személyes adatainak helyesbítését,
c) kérheti személyes adatainak törlését.
Az adatkezeléssel érintett kérelmére az adatkezelĹ‘ tájékoztatást ad az általa kezelt, illetĹ‘leg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, idĹ‘tartamáról, az adatfeldolgozó nevérĹ‘l, címérĹ‘l és az adatkezeléssel összefüggĹ‘ tevékenységérĹ‘l, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják, vagy kapták meg az adatokat. Az adatkezelĹ‘ erre vonatkozó kérelem esetén 30 napon belül írásban köteles megadni a tájékoztatást, melyre évente egyszer ingyenesen, azon felüli esetekben pedig 1200 Ft költségtérítés ellenében kerülhet sor.

9. Jogorvoslati lehetĹ‘ségek az Avtv. 16/A.§-a alapján

a) Az adatkezeléssel érintett az adatvédelmi törvény 16/A.§-ában meghatározott okokból tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. Ebben az esetben az adatkezelĹ‘ a kérelem benyújtásától számított 15 nap alatt köteles a tiltakozást megvizsgálni, és annak eredményérĹ‘l a kérelmezĹ‘t írásban tájékoztatni. Amennyiben e döntéssel a kérelmezĹ‘ nem ért egyet, úgy a közléstĹ‘l számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

10. A kezelt adatok helyesbítése, törlése

a) A valóságnak meg nem felelĹ‘ személyes adatot az adatkezelĹ‘ helyesbíteni köteles.
b) A személyes adatot törölni kell, ha kezelése jogellenes vagy az adatkezeléssel érintett az adatok törlését kéri vagy az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható –, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, ileltĹ‘leg törölni kell, ha az adatkezelés célja megszűnt vagy a törlést a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.
c) Az adatkezeléssel érintett jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat az adatvédelmi törvény 17.§-ában meghatározottak szerint.
Az adatkezeléssel érintett fenti jogait az adatvédelmi törvény 16.§-ában meghatározott okokból törvény korlátozhatja.