EsettanulmanyokAjanlatokReferenciak


1. Az adatkezelés jogalapja

A jelen honlap közreműködésével szolgáltatott adatok kezelésének jogalapja a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (a továbbiakban: adatvédelmi törvény) 3.§ (1) bekezdésének a) pontja, azaz az adatkezeléssel érintett hozzájárulása, tehát az adatszolgáltatás önkéntes.

2. Az adatkezelő neve, elérhetősége

Cégnév: Fotografika.hu Bt.
Cégjegyzékszám:
Székhely: 1211 Budapest, Petz Ferenc u. 10..
Telefon: +36 (30) 7478239
E-mail: iroda@fotografika.hu

3. Az adatkezeléssel érintettek köre

Azon természtes személyek, jogi személyek, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek érintettek, akik vagy amelyek jelen honlapon regisztrálnak vagy a hírlevélre feliratkoznak.

4. A kezelt adatok köre

Regisztráció esetén: Név, e-mail cím, Telefonszám, Lakcím.
Hírlevélre való feliratkozás esetén: Név, e-mail cím.

5. Az adatkezelés célja

Az adatkezelés célja az adatkezelő és az adatkezeléssel érintett közötti ügyfélkapcsolat egyszerűsítése, a felek között ennek során létrejött kapcsolat hitelességének biztosítása.

6. Az adatkezelés ideje

Az adatkezelés addig tart, amíg az adatkezeléssel érintett az adatok törlését az adatkezelőtől nem kéri.
Ezekben az esetekben az adatkezelő 3 munkanapon belül az adatkezeléssel érintett adatait a nyilvántartásból törölni köteles.

7. Az adatkezelés módja

Az adatkezeléssel érintett által megadott adatokat az adatkezelő harmadik személy részére nem továbbítja, azokat kizárólag az adatkezelő ismerheti meg.
Ezen korlátozás nem vonatkozik a törvény által megengedett, vagy kötelezővé tett adattovábbításra.

8. Az adatkezeléssel érintett jogai

Az adatkezeléssel érintett:
a) tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről,
b) kérheti személyes adatainak helyesbítését,
c) kérheti személyes adatainak törlését.
Az adatkezeléssel érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják, vagy kapták meg az adatokat. Az adatkezelő erre vonatkozó kérelem esetén 30 napon belül írásban köteles megadni a tájékoztatást, melyre évente egyszer ingyenesen, azon felüli esetekben pedig 1200 Ft költségtérítés ellenében kerülhet sor.

9. Jogorvoslati lehetőségek az Avtv. 16/A.§-a alapján

a) Az adatkezeléssel érintett az adatvédelmi törvény 16/A.§-ában meghatározott okokból tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. Ebben az esetben az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított 15 nap alatt köteles a tiltakozást megvizsgálni, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatni. Amennyiben e döntéssel a kérelmező nem ért egyet, úgy a közléstől számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

10. A kezelt adatok helyesbítése, törlése

a) A valóságnak meg nem felelő személyes adatot az adatkezelő helyesbíteni köteles.
b) A személyes adatot törölni kell, ha kezelése jogellenes vagy az adatkezeléssel érintett az adatok törlését kéri vagy az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható –, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, ileltőleg törölni kell, ha az adatkezelés célja megszűnt vagy a törlést a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.
c) Az adatkezeléssel érintett jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat az adatvédelmi törvény 17.§-ában meghatározottak szerint.
Az adatkezeléssel érintett fenti jogait az adatvédelmi törvény 16.§-ában meghatározott okokból törvény korlátozhatja.